Kormányrendelet módosítás

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

A Kormány 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelete a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés aa) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
1. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya a közúti járművel végzett veszélyes áru szállítással kapcsolatos előírások betartásának)
„a) az országos és a helyi közutakon, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, a közútnak nem minősülő közterületeken és a c) pont szerinti telephelyeket a közúttal összekötő területeken,” (történő ellenőrzésére terjed ki.)

2. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellenőrző hatóság a közúti ellenőrzéseket az 1. § (1) bekezdése szerinti helyszíneken rendszeresen, szúrópróbaszerűen végzi. Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű feltartóztatása a biztonságot ne veszélyeztesse.”

3. § Az R1. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.”

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható
a) az ADR 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,
b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy
c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.”
(2) Az R2. 6/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.”
5. § Az R2. 16. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.”

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
6. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/D. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben, és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk szállítására használt
a) nem nyomástartó tartályok, tartányok – a vasúti kocsira szerelt tartányok kivételével –, valamint
b) csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek – a radioaktív anyagok csomagolóeszközei és az állati eredetű anyagok alternatív csomagolóeszközei kivételével – jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint csomagolóeszközök, IBC-k, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek csomagolóeszköz gyártási típus jóváhagyására vonatkozó kérelem tartalmi elemeit a 12. melléklet határozza meg.”
7. § Az R3. a következő 103/A. §-sal egészül ki:
„103/A. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.”
8. § Az R3. az 1. mellékletben foglalt 12. melléklettel egészül ki.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
9. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását az árutovábbítás megkezdése előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, angol, német vagy francia nyelven, az 1. melléklet A. részében foglalt adattartalommal,
a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába a VPSZ által működtetett informatikai rendszeren keresztül történő automatikus adatfeltöltéssel, vagy
b) ha az a) pont szerinti bejelentési mód a VPSZ informatikai rendszerében jelentkező technikai ok miatt nem alkalmazható, a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének – a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül – elektronikus úton, másolatként.
(2) A bejelentésnek
a) belföldről továbbítandó veszélyes áru esetén az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell
aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén a VPSZ által működtetett informatikai rendszerben rögzítésre
kerülnie,
ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén a katasztrófavédelmi hatósághoz beérkeznie;
b) külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetén legkésőbb a vonatnak az államhatár menetrend szerint tervezett átlépését megelőzően egy órával kell beérkeznie, és a bejelentésben indulási állomásnak az államhatár átlépési pontját kell megjelölni; vagy
c) a Magyarország területén – a határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével – a továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a tényleges váltás időpontjáig kell megtörténnie.”
(2) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a vonat indulásáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér.”
(3) Az R4. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés feltételeiről a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve a honlapján kihelyezett hirdetmény útján tájékoztatja a vasúti szállításban érintett gazdálkodó szervezeteket.”
10. § (1) Az R4. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyesáru-szállító a veszélyes áru vízi szállítását az árutovábbítás megkezdése előtt bejelenti a katasztrófavédelmi hatóságnak magyar, német vagy angol nyelven az 1. melléklet B. részében foglalt adattartalommal,
a) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába – a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján keresztül vagy közvetlenül automatikus adatfeltöltéssel – vagy
b) a 3. § (5) bekezdése szerinti területi szerv ügyeletének – a katasztrófavédelmi hatóság központi szerve honlapján közzétett formanyomtatványon és elérhetőségen keresztül – elektronikus úton, másolatként.”
(2) Az R4. 7. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb az államhatár átlépésekor kell megtenni.
(1b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési mód akkor alkalmazható, ha a bejelentés az (1) bekezdés a) pontja szerinti módon a szolgáltatónál jelentkező technikai ok miatt nem lehetséges.”
(3) Az R4. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóságnak az (1) bekezdés szerinti módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig bejelenti. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér.”
(4) Az R4. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha
a) a RIS-rendszerben a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatok között – az 1. melléklet B. rész 10. és 12. pontja szerinti adatok kivételével – az 1. melléklet B. részében foglalt adatokat is, és
b) a már bejelentett árutovábbítás adatmódosítását vagy meghiúsulását a (2) bekezdés szerint rögzítették.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatokhoz a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott RIS-működtető – a RIS-üzemeltető közreműködésével – a katasztrófavédelmi hatóságnak hozzáférést biztosít, valamint a rögzített adatokat haladéktalanul továbbítja a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába.”
11. § (1) Az R4. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén van, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul megtiltja a veszélyes árut átvevő szállítónak az áru továbbközlekedtetését az előírások teljesítéséig. A katasztrófavédelmi hatóság által végzett ellenőrzés befejezése előtt a vonat továbbközlekedtetése nem történhet meg.”
(2) Az R4. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az államhatáron történő belépés alkalmával, ha az üzemváltó állomás Magyarország területén kívül volt, az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése esetén a katasztrófavédelmi hatóság haladéktalanul intézkedik a szabálytalanságok megszüntetése iránt. A 3. melléklet A. részében foglalt táblázat alapján I. vagy II. kockázati kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a visszatartott vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább. A Magyarország területén megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott előírások megsértése miatt szükséges teendők a 3. mellékletben meghatározott kötelezettet terhelik.”
12. § Az R4. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § (1) A 3. melléklet A. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg
a) tíz százalékát kell megállapítani a RID 1.1.3. szakaszában, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,
b) harminc százalékát kell megállapítani a RID 1.1.3.6. bekezdésében foglalt mennyiséggel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével, a 3. melléklet A. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg ötven százalékát kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vasúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, és
b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható
a) a RID 3.2 fejezet „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,
b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy
c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre a RID nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3. szakasza előírásait kell alkalmazni.
(4) A 3. melléklet B. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg
a) tíz százalékát kell megállapítani az ADN 1.1.3 szakaszában meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat,
b) harminc százalékát kell megállapítani az ADN 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a 3. melléklet B. részében foglalt táblázatban meghatározott bírságösszeg ötven százalékát kell megállapítani, ha
a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a vízi közlekedés biztonságát és a vízi környezet biztonságát nem veszélyezteti, és
b) a veszélyes áru kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható,
a) ha az ADN 3.2 fejezet „A” táblázat 12 oszlopa vagy az ADN 3.2 fejezet „C” táblázat 19 oszlopa szerint a hajót jelölő kék fények, kék kúpok száma 2 vagy 3,
b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy
c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADN nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.
(7) Az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatóak, ha a veszélyesáru-szállítás szabályainak megsértése következtében a RID vagy az ADN 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.”
13. § Az R4. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a vasúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a veszélyes áru szállításának katasztrófavédelmi ellenőrzésére vonatkozó éves, országos kimutatást a vasúti hatóság részére – vasúti társaságonkénti bontásban – a 4. melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év június 30-ig átadja. A katasztrófavédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatos adatokat vasúti társaságonként a forgalom típusa (belföldi, kilépő, belépő) szerint, ezen belül az államhatárt átlépő vonatok esetében államhatáronkénti bontásban kell megadni.”
14. § Az R4. a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.”
15. § (1) Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az R4. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
16. § Az R4.
a) 2. § 13. pontjában az „a határállomásokon” szövegrész helyébe az „az államhatáron” szöveg,
b) 6. § (6) bekezdésében a „b)–c) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg,
c) 6. § (7) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész helyébe az „a) pontja” szöveg lép.

5. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
17. § A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos ellenőrzés lefolytatására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) helyi és területi szerve – a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben meghatározott feladatkörében – önállóan jogosult. A katasztrófavédelmi hatóság helyi és területi szerve illetékességi területén kívül is önálló ellenőrzési tevékenységet végezhet a katasztrófavédelmi hatóság ellenőrzés helye szerint illetékes területi szervének értesítése mellett.”
18. § Az R5. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.”
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(magyarkozlony)