A Logisztikai Egyeztető Fórum többször foglalkozott az elmúlt időszakban az Európai Duna Stratégiával. A LEF most összefoglalta a témával kapcsolatos szakmai véleményét, és ajánlásokat fogalmazott meg az illetékes állami szervek, a piaci szereplők és a civil szervezetek számára.

Az Európai Duna Stratégia (EDS) logisztikai vonzatai

A Logisztikai Egyeztető Fórum többször foglalkozott az elmúlt időszakban az Európai Duna Stratégiával. A LEF összefoglalta a témával kapcsolatos szakmai véleményét, és ajánlásokat fogalmazott meg az illetékes állami szervek, a piaci szereplők és a civil szervezetek számára.

Összefoglaló ajánlások

Az Európai Unió a regionális fejlesztések és célkitűzések koncepciója mentén haladva célul tűzte ki az Európai Duna Stratégia kidolgozását, és azt a régióban érintett országokra bízta. A stratégiát a 2011 első felében érvénybe lépő magyar elnökség ideje alatt kell elfogadtatni. Ez viszont azt jelenti, hogy rendkívül kevés az idő, minél határozottabban és gyorsabban kell az irányokat meghatározni és egyeztetni.

A regionális stratégia fontos eleme, hogy az érintett országok politikai és gazdasági együttműködését is erősítse, és a közös gondolkodás alapján kialakított közös koncepció megvalósításában is együttműködjenek. Ennek komoly és fontos politikai vonzatai vannak, mint pl. a szlovák kormánnyal való megegyezés a vízlépcső ügyében.

Nyilvánvaló ma már, hogy a korábbi, elsősorban politikai indíttatású döntés a vízlépcső építés leállításáról, majd később a törvény megalkotása minden dunai vízlépcső tiltásáról hibás volt. Meg kell találni a módját annak, hogy minden fél megelégedésére alakuljon ki a Duna hajózhatóságának megoldása, a környezetvédelmi és vízgazdálkodási kérdések maximális figyelembe vételével. Fel kell vetni és megoldást kell találni a Duna alsó szakaszának szabályozására is. Komplex megközelítéssel olyan stratégiát kell alkotni, amely hosszú távon biztosítja az érintett országokban a gazdasági fejlődést, és szilárd alapot nyújt ezen országok jószomszédi viszonyához és együttműködéséhez.

A Logisztikai Egyeztető Fórum kiemelkedő fontosságúnak tartja az Európai Duna Stratégia kialakítását és következetes megvalósítását, és ebben feladatának tekinti a logisztikai szempontok rendszerszemléletű érvényesítését. Meggyőződése, hogy az EDS lehetőség arra is, hogy lassítsa, vagy kedvezőbb esetben megállítsa a tranzit országgá válást.

Befolyásoló tényezők

A LEF jelenlegi és jövőbeni állásfoglalásait alapvetően meghatározzák az alábbi tényezők:

 • A LEF kompetenciáját messze meghaladó kérdésnek tekinti a Duna szabályozásának műszaki megoldásaiban való állásfoglalást. Tisztában van ennek politikai és társadalmi szempontjaival, valamint azzal, hogy az EDS kialakításának egyik meghatározó tényezője a vízgazdálkodás. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a hajózhatóság megoldásaként elfogadott beavatkozásokat a rendelkezésre álló alternatívák összehasonlító elemzése nélkül fogadták el, valamint, hogy bármely megoldásra támaszkodó logisztikai infrastruktúra kialakítása hosszabb időt vesz igénybe, és vélhetően nem lesz mód az esetleg felmerülő visszakozásokra.
 • A LEF tudatában van annak, hogy az EDS teljes stratégiai struktúrájában a logisztika részstratégiának minősül. Tudatosítani kívánja, ugyanakkor, hogy a logisztika az ország versenyképességének egyik talpköve, és szükségesnek tartja, hogy prioritásai bekerüljenek az EDS prioritásaiba. Ugyanakkor jelezni kívánja, hogy maga az EDS logisztikai tényezői is csak illeszkedő részei lehetnek az ország logisztikai stratégiájának.
 • Mint más stratégiák esetében a LEF kívánatosnak tartaná, ha a fenntartható fejlődés meghatározásában olyan definíciók és elgondolások érvényesülnének, amelyek ezt a fogalmat a fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést egységben értelmezi.

Stratégiai célkitűzések

A LEF célja az Európai Duna Stratégia által nyújtott lehetőséget kihasználni a komplex regionális fenntartható fejlesztés koncepciójának kidolgozására. Ennek magában kell foglalnia többek között az alábbi fő célkitűzéseket:

 • Az érintett országoknak a stratégia megvalósításából következő fejlesztések hatására bekövetkező növekedését;
  • a későbbiekben kifejtett fejlesztések és beruházások közvetlen és közvetett hatásaként bekövetkező GDP növekedést;
  • a munkahelyteremtést és stabilizálást,
  • katalizátorként segítve az érintett országok gazdasági és politikai együttműködésének javítását, fejlesztését.
 • A stratégiához közvetlenül és közvetetten kapcsolódó vízgazdálkodási, ipar-, mezőgazdasági-, turizmus-, infrastruktúra-fejlesztéseket;
  • a Duna régió kiemelt szerepét felhasználva olyan átgondolt, egymást segítő koncepciók kidolgozását és megvalósítását, amelyek lehetővé teszik a felsorolt ágazatok fenntartható fejlődését, jövedelem-termelő képességének növelését;
  • a közlekedési koncepció átgondolását, felfrissítését, a Duna egész éven át teljes hosszában való hajózhatóságának megteremtésén alapulva az út-vasút-víziút hármasának átgondolását, összekapcsolását.
 • A logisztika mint a piacra jutást elősegítő, kiszolgáló húzóágazat felhasználását a Duna nemzetközi víziút hozzáadott-értékű szolgáltatásainak kialakításához;
  • a Dunához és a Dunától vezető közlekedési rendszerek koncepciójának kidolgozását;
  • a hozzáadott értékű szolgáltatások színtereiként a megfelelő logisztikai központok hálózatának koncepciótervének kidolgozását és megvalósítását;
  • a Duna és gazdasági gyűjtőterületének iparfejlesztési koncepciójának átgondolását.
 • A környezetvédelmi kérdések win-win alapú megközelítését és megvitatását;
  • regionális koncepció mentén haladva a kérdések komplex szemléletű kezelését;
  • a környezetvédelem állami és civil szervezeteinek együttműködésének megteremtését, a valódi párbeszéd megindítását a piaci szereplőkkel.

A LEF ajánlásai

A Logisztikai Egyeztető Fórum az alábbi kérdéseket tartja a legfontosabbaknak az Európai Duna Stratégiával kapcsolatban:

 • Az Európai Duna Stratégia mint projekt határainak konkrét meghatározását
  • a vízgazdálkodási koncepciók és tervek által lefedni kívánt terület meghatározását
  • a víziút közvetlen és közvetett környezetének, a hozzá kapcsolódó közlekedési rendszerek határainak meghúzását
  • a regionális stratégia által közvetlenül érintett gazdasági tényezők, fejlesztési határok megállapítását
 • A stratégiához kapcsolódó zászlóshajó projektek logisztikai vonatkozásainak kidolgozását
  • Budapest szerepének kihangsúlyozását önálló zászlóshajó projekt indításával, amely felöleli a gazdasági, közlekedési, turisztikai, kulturális fejlesztés lehetőségeit
   • a budapesti közlekedési rendszerek Dunára ráhordó és onnan elvivő elemeinek újragondolását, újraszervezését
   • kikötők és a partszakasz megközelítését elősegítő gyaloghídrendszerek kialakítását, a turista-hajók kulturáltabb fogadása érdekében
   • a budapesti Duna-partok és közvetlen környezetük fejlesztését, kulturális centrumok kialakítását
   • új közlekedési elemek bevezetési lehetőségeinek átgondolását (sűrűbb hajózás, vízitaxi, vízi tehertaxi, stb.)
  • az intermodális logisztikai központok szerepének, területi elhelyezkedésének újragondolását
   • a közlekedési rendszerek fejlesztésével összehangoltan, a szükségszerűen kialakuló új csomópontok beépítését a hálózatiba, szükség esetén nem megfelelő helyen lévő központok felszámolását és áttelepítését is beleértve
   • a regionális stratégia részeként a logisztikai központok hozzáadott értékű szolgáltatási kapacitásainak fejlesztését, új irányvonalak keresését és kidolgozását a megállító jellegű hálózat kifejlesztése érdekében
   • ehhez kapcsolódóan az oktatási- képzési- infrastrukturális elképzelések összehangolását és a stratégia megvalósítási irányához igazítását
  • környezetvédelmi kárenyhítő projektek kidolgozását és beépítését a zászlóshajó projektekbe
   • a civil környezetvédő szervezetekkel közösen a lehetséges valódi károk felmérését követően olyan projektsorozat kidolgozását, amely a fejlesztések környezetkárosító- vagy befolyásoló hatásait csökkenti, minimalizálja
   • a kárenyhítő projekteket a teljes megvalósítás részeként kezelve, a zászlóshajó projektekkel egyenrangúként kell kezelni és menedzselni
   • javasolt a kárenyhítő projektek felügyeletét, irányítását az erre vállalkozó környezetvédő szervezetekre bízni
  • környezetvédelmi vitafórumok és konzultációk szervezését a kár-haszon elemzés és a fenntartható fejlődés fogalomkörének megvitatására
 • Külföldi független szakértők bevonásával vitafórum és konzultáció szervezését a régió érintett országai kormányzati szerveivel, piaci szereplőinek és logisztikai szervezeteinek részvételével a komplex koncepció kialakítására
  • ki kell használni az együttműködési készséget és lehetőséget arra, hogy a kialakításra kerülő koncepció lehetőleg a régió valamennyi érintett országának érdekeit képviselje
  • ismert, hogy egyes régiós országok saját terveikkel előrehaladtak, civil szervezeteik bevonásával komoly egyeztetéseket végeztek. Célszerű lenne ezeket megismerni, összehangolni, és a közös együttműködést megalapozni
 • A turizmus fejlesztésében rejlő lehetőségek felmérését és beépítését, a turisták kiszolgálási színvonalának jelentős javítását a Duna mentén (nemcsak Budapesten), kikötők, kapcsolódó létesítmények építésével, kulturális programfejlesztések kialakításával. A meglévő turista-látványosságok korszerűsítésével, komfortjának növelésével a vonzerejük növelését, egész éves kihasználhatóságuk megteremtését. A Duna vízi sportra alkalmasságának növelését, az alkalmas területek növelését, az ehhez kapcsolódó létesítmények kialakításának a stratégiába való betervezését.

A Logisztikai Egyezető Fórum felajánlja a fenti ajánlások és stratégiai célkitűzések kidolgozásában az együttműködését, véleményének folyamatos kifejtését, részvételét felkérés alapján koncepciótervek, projekttervek kidolgozásában. A LEF saját erejéből a megvalósításban, tervezésben csak korlátozottan képes a szükséges eszközöket, erőforrásokat biztosítani, ezért az együttműködésben számít a megfelelő kormányzati támogatásra is.

Logisztikai Egyeztető Fórum Logisztikai körkép – Az Európai Duna Stratégia (EDS) logisztikai vontakozásai című anyaga megtekinthető alább.
[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100331103301-9300daa08b7d459eb5b5d4f7799529e7 docname=logisztikai_egyezteto_forum_eds username=mlbkt loadinginfotext=Az%20Eur%C3%B3pai%20Duna%20Strat%C3%A9gia%20(EDS)%20logisztikai%20vonzatai width=540 height=425 unit=px]

2 hozzászólás

 1. A LEF állásfogallás, bár kétség kívül, megfontolásra késztető, elkésett, s így csak az EU Dunai Régiók Stratégia (SDR) 2011-es magyar elnökség idején történő elfogadhatóságának megtorpedózására alkalmas.
  A jelenleg regnáló kormányzat már előterjesztette nemzeti stratégiai céljait, amely bizonyos elemeiben eltér, másokban azonos a LEF ajánlásaival.
  Meggyőződésem, hogy nem árthatnak a már beterjesztett magyar nemzeti stratégiai elképzelések (melyek egyes elemeiben nélkülözik a szélesebb társadalmi, szakértői egyeztetést). A most felálló kormányzattal, vagy már annak a kormánynak a felállítására már működő FIDESZ-KDNP kabinetekkel mielőbb meg kell kezdeni az EDS koncepcióknak a LEF ajánlásokat is figyelembe vevő korrekcióját is átfedő, végleges tervek kidolgozását. Így biztosíthatók a még menthető pozíciók. Várni nem szabad, mert elmegy a hajó!

 2. Érdekelne, hogy a folytatásban mi történt?

Adjon visszajelzést!