Az EuroTransLog (ETL) oktatásfejlesztési európai uniós (Leonardo Da Vinci) projekt, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában zajló szakképzés átalakítását érintő munka a logisztikai szakképzéseket sem hagyja változatlanul.

Közös európai referenciák a logisztikai szakképzésre

Az EuroTransLog (ETL) oktatásfejlesztési európai uniós (Leonardo Da Vinci) projekt, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában zajló szakképzés átalakítását érintő munka a logisztikai szakképzéseket sem hagyja változatlanul.

Az EuroTransLog projekt, amely 2008-ban francia kezdeményezésre indult, a szállítási (fuvarozási, szállítmányozási), és ? az ehhez a szakterülethez szorosan kapcsolódó ? speciális logisztikai ismeretekre vonatkozó szakképzésre közös európai referenciákat fejlesztett ki.

Az EuroTransLog oktatásfejlesztési projekt záró találkozójára 2010 novemberében került sor.

A projekt befejezése, felmérések eredményei -2010-es Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) országos logisztikai oktatás-képzés problémáit feltáró kutatása, amelyről korábban már hírt adtunk honlapunkon-, illetve az idő közben megindult folyamat, a magyar duális szakképzésre áttérés aktuálissá teszik annak átgondolását, hogy az OKJ-ban szereplő logisztikai szakképzéseket hogyan lehetne korszerűsíteni, a magyar vállalati igényekhez és az Európai Unióban folyó képzésekhez hangolni.

Az erre irányuló munkában az MLBKT részt kíván vállalni.

A EuroTransLog projekt célja, fő feladatai és partnerhálózata

Az EU-ban jelenleg a projekt által érintett szakmák képesítései országonként különbözőek és eltérően veszik figyelembe a szükséges kompetenciákat, így nem kielégítő módon felelnek meg a munkáltatók igényeinek, illetve az egész életen át tartó képzésnek (továbbképzés, a tapasztalati úton megszerzett tudás beszámítása stb.).

A projekt célja az Európai Képesítési Keretrendszer (CEC) logikájára alapuló, közös képesítési rendszer kialakítása volt, mely támogatja a szakképesítések, kompetenciák és a képzettségek európai szintű átláthatóságát, átvihetőségét és elismerését.

A projekt négy fő prioritást követett:

 • Leírja a képesítés tanulási folyamatainak különböző fázisait;
 • Kapcsolatot alakít ki az EQF (V. szint) és az adott nemzeti képesítések között;
 • A képesítés az ECVET irányelvei alapján készül;
 • A képzési program modularizált, amely lehetővé teszi a tanulási utak variálhatóságát.

A projekt kezdetén nyolc Európai Uniós ország 10 partner szervezet képviselőinek részvételével határozta meg a képzés közös referenciáit: Németország, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Románia és az Egyesült Királyság.  A partnerek a szakképzés meghatározó szereplőinek körét, minisztériumokat, szakmai szervezeteket, képző intézményeket képviseltek.

A projekthez kapcsolódó fontosabb tevékenységcsoportok tartalmi elemei

 • A közös szakmai profil meghatározása
 • Közös képesítési útmutató elkészítése az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel összhangban
  • Képesítési és kompetencia útmutató (készségek, kompetencia, tudás) rendszerben
  • Modulokra bontott közös képzési útmutató elkészítése
  • Az Európai Szakképzési és Szakoktatási Kreditrendszer (ECVET) ponttáblázatának kidolgozása
   • A képző intézmények és partner vállalatok hálózatának megtervezése
   • Létesítményi, vállalkozási és intézményi hálózat létrehozása
   • A hálózat működésének önállósítása
   • Kommunikáció  – valorizáció
   • Hazai adaptáció (hazai képző intézmények tapasztalatainak felmérése, OKJ/SZVK változtatási javaslatok kidolgozása, a kialakított képzési profil hazai képzőintézményekkel való megismertetése és az OKJ-ba való beillesztés elindítása)

A projekt, a felhasználók szélesebb rétegein belül, a közlekedési-logisztikai szektorban, az EKKR V. szintjén képesítést szerzők és továbbtanulók, az informális tanulásban résztvevők kompetenciáinak validálásában érdekeltek, a munkáltatók, a HR szakemberek, a nemzeti szakképzési és képzési hatóságok, a képzők, szaktanácsadók, informális tanulással foglalkozó szakemberek részére bír kiemelt jelentőséggel.

A mobilitás elősegítése, együttműködési hálózat kialakítása

A résztvevők által kidolgozott közös referenciák lehetővé teszik egy egységes munkakör behatárolását az alapvető tevékenységek és bizonyos készségek meghatározásához, ugyanakkor figyelembe veszik a nemzeti képzések tartalmát és az egyes projekt partnerek nemzeti szabályozásait. A közös referenciák által egyértelművé válik a vállalatok, a képzőintézmények valamint a munkavállalók számára a képzési anyag tartalma és a várható tanulmányi kimenet. Ez elősegíti a tanulók és munkavállalók Európai Unión belüli mobilitását. A munkavállaló számára ez azt jelenti, hogy a közös referenciák által elismerik szakmai képességeit. A szakképzés résztvevői számára a tervezett – mobilitást elősegítő – hálózat létrehozása jobb átláthatóságot és az európai képzési kínálat kibővítését nyújtja. Az EuroTransLog projekt eredményei felkészítenek az ECVET (Európai szakoktatási és szakképzési kredit) rendszer bevezetésére, a kreditek beszámítására.

A projekt során ? a szakképesítéshez tartozó dokumentumokon kívül ? kidolgozásra kerültek a mobilitást elősegítő dokumentumok, melyeknek célja, hogy könnyebbé tegyék a tanulmányi szerződések összeállítását és biztosítsák az oktatási harmonizáció folyamatát. A dokumentumok tartalmazzák a hálózat bemutatását, a képzőintézmények adatlapját, a szervezetek és képző intézmények minőségbiztosítási nyilatkozatát, a minta tanulmányi szerződéseket, az Europass mobilitást. A mobilitási elképzelések megvalósításához, a pénzügyi háttér megteremtéséhez, és még számos nyitott kérdés megoldásához további egyeztetések szükségesek.  Jelenleg a hálózat kiépítése folyamatban van, az eredményekről valószínűleg néhány év távlatában lehet majd beszámolni.

A szállítási és ? az ahhoz kapcsolódó ? speciális logisztikai ismeretekre vonatkozóan kidolgozott dokumentumok

Alábbiakban ismertetjük a három legfontosabb dokumentum szerkezeti felépítését és legfontosabb jellemzőit.

1. A szállítási és logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó közös (európai) referenciák

Ez a dokumentum tartalmazza a foglalkozás meghatározását, a foglalkoztatás technikai és gazdasági környezetének leírását, az érintett munkakörök felsorolását, az érintett vállalattípusokat, a szervezeten belüli beosztási lehetőségeket, az alkalmazáshoz megkövetelt készségeket, kompetenciákat és tudást.

Ezek értelmében e foglalkozás gyakorlása során az ETL képesítéssel rendelkező munkavállaló hozzájárul a nemzeti és nemzetközi áruáramlási folyamatok megvalósításához. E képesítés birtokosa szállítási tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokat szervez és bonyolít le a helyi, regionális, nemzeti, Közösségi és nemzetközi piacokon történő szállítással kapcsolatban.

E szállítási és logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó ETL képesítés birtokosa többnyire a következő területeken működő vállalatoknál dolgozik:

 • közúti, vasúti, légi, tengeri, belföldi hajózási, beleértve a multimodális úton történő áruszállítás;
  • szállítási szolgáltatások bizományosa;
  • kereskedelmi járművek bérbeadása;
  • szakosodott szállítás (költöztetési szolgáltatások, ellenőrzött hőmérséklet melletti szállítás, veszélyes anyagok szállítása);
   • saját szállítási és logisztikai szolgáltatások.

2. Szakmai tevékenységek listája

A szakmai tevékenységek listája tartalmazza a szakmai tevékenységek felsorolását és a végrehajtás feltételeit, források (információ), eszközök, funkcionális kapcsolatok és hatáskör/felelősség felosztásban, valamint a várható eredményeket.

Négy fő szakmai tevékenységcsoport került meghatározásra:

 • fuvarozási, szállítmányozási, logisztikai szolgáltató vállalkozás működtetése
 • a fuvarozáshoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó logisztikai tevékenységek szervezése és irányítása
 • a szolgáltatási kapcsolatok menedzsmentje
 • egy team irányítása

Minden egyes fő tevékenységcsoporthoz számos, a kidolgozott dokumentumban részletezett, tevékenység tartozik.

3. Tanulási kimenetek egységei

A tanulás kimeneti egységeit tartalmazó dokumentum készségek, kompetencia, tudás felosztásban tartalmazza a követelményeket. A dokumentum 7 kimeneti egységet (modult) tartalmaz, melyek egyenként 4-6 hetes képzési program során teljesíthetők.

Az egyes egységek a következők:

 • U1 Szállítási és logisztikai műveletek megvalósíthatóságának felmérése
 • U2 A szállítási és logisztikai tevékenységek szervezése és koordinációja
 • U3 A szállítási és logisztikai tevékenységek ellenőrzése
 • U4 A szállítási és logisztikai tevékenységek értékelése
 • U5 Információrendszerek használata és fizikai erőforrások menedzsmentje
 • U6 Szolgáltatói kapcsolatok menedzsmentje
 • U7 Team menedzsment

(A mobilitás szempontjából, ahogy ezt már jeleztük az U2-U6 egységek jöhetnek szóba.)

A tanulás kimeneti egységek szerkezetének és követelményeinek bemutatására példaként ismertetjük az U2 egység egy részletét:

U 2 ? A szállítási és logisztikai tevékenységek szervezése és koordinációja

Készségek

U2S1 ? MŰKÖDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI TERV KÉSZÍTÉSE

U2S1.1 ? Egy vagy több szállítási mód kiválasztása

U2S1.2 ? Egy vagy több szállítási eszköz kiválasztása

U2S1.3 ? Rakodási terv készítése

U2S1.4 ? Útvonaltervezés

U2S1.5 ? Rakomány mozgatás és az árutovábbítási műveletek szervezése

U2S1.6 ? Az áruszállítás jellegének megfelelő sztenderdek és rendeletek alkalmazása

U2S1.7 ? A szállítási mód jellegének megfelelő sztenderdek és rendeletek alkalmazása

Kompetencia

U2S1.C1 ? Követi a rendelési utasításokat

U2S2.C2 ? Betartja a biztonsági és minőségi szabályokat

U2S2.C3 ? Figyelembe veszi a protokoll szabályokat

Tudás

U2K1 ? Ellátási lánc menedzsment alapismeretek

U2K2 ? Szállítási mód

U2K3 ? Szállítási / Logisztikai szolgáltatási szerződés

U2K4 ? Alvállalkozáshoz kötődő szabályozás

U2K5 ? Az áru belföldi és nemzetközi szállításának megfelelő dokumentáció alkalmazása és használata

U3K6 ? Szabályok, eljárások és protokollok

U2K7 ? Rakodási terv

U2K8 ? Útvonaltervező és térképezési eszközök

U2K9 ? Ütemezési és tervezési módszerek

U2K10 ? Szakmai etika

U2K11 ? A szállítási és logisztikai tevékenységek hatása a környezetre

Az egységen belül még a következő alegységek találhatók a már ismertetett készségek, kompetencia, tudás szerkezetben:

U2S2 ? LEHETSÉGES ALVÁLLALKOZÁSOK KIVÁLASZTÁSA

U2S3 ? A MŰKÖDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

U2S4 ?  LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS FELOSZTÁSA

Az U2-U6 egységeknél a ?Tudás?-okhoz tartozó ?Tudásszint?-ek is meghatározásra kerültek. Így például az U2 egységhez tartozó U2K1-U2K11 tudások közül az ?U2K8 ? Útvonaltervező és térképezési eszközök? tudáshoz tartozó tudásszintek a következők:

 • Helyi közigazgatási egységek, nagyobb városok elhelyezkedése.
 • Az európai unió országainak és fővárosainak elhelyezkedése.
 • A főbb repülőterek és kikötők, valamint a multimodális központok elhelyezkedése.
 • Útvonal optimalizálás.
 • Térképészeti eszközök.

Az egyes dokumentumok kidolgozásában, megvitatásában a programban résztvevő nyolc ország képviselői aktívan közreműködtek.

Az EuroTransLog programról további információk a program honlapján a http://www.eurotranslog.eu címen találhatók.

Készítette: Sebestyén László – Vörösmarty Gyöngyi

További cikk a témában:

A logisztikai képzés hazai problémái

Adjon visszajelzést!