Az alábbiakban ? a teljesség igénye nélkül ? a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda segítségével ismertetésre kerül néhány fontos változás, amivel az ÁSZF-ek többségét érdemes lehet kiegészíteni.

Az Általános Szerződési Feltételek felülvizsgálatának szükségessége

Az új Ptk. hatálybalépése rengeteg változást hozott az élet szinte minden területén. A jogszabály rendelkezései széles körben biztosítanak lehetőséget a jogalanyok számára, hogy a szerződéses viszonyaikat egyedileg testre szabhassák. Ezen lehetőséggel a vállalkozások akár oly módon is élhetnek, hogy kidolgoznak általános szerződési feltételeket, illetve szerződésmintákat (együtt a továbbiakban: ÁSZF), amelyeket valamennyi általuk megkötendő szerződésre alkalmazni rendelnek.

Az alábbiakban ? a teljesség igénye nélkül ? a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda segítségével ismertetésre kerül néhány fontos változás, amivel az ÁSZF-ek többségét érdemes lehet kiegészíteni.

2014. március 15-én hatályba lépett a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.), amely arra hivatott, hogy a természetes és a jogi személyek alapvető személyi és vagyoni jogait szabályozza. Az új Ptk. 1596 paragrafusból, 8 könyvből álló kódex, amely felváltja a korábbi polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt, továbbá magába foglalja az eddig külön törvényekben szabályozott családjogi rendelkezéseket, valamint a jogi személyek létrehozatalára működésére és átalakulására vonatkozó szabályokat.

Felelősség kizárása, korlátozása

Az új Ptk-ban a felelősség szerződéses kizárásának és korlátozásának lehetőségei jelentősen bővültek.

Míg a korábban hatályban volt Ptk. szerint a szerződésszegésért való felelősséget érvényesen csak akkor lehetett kizárni vagy korlátozni, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlítette, az új Ptk. a felelősség kizárásához illetve korlátozásához már nem követeli meg a megfelelő ellenszolgáltatás nyújtását.

Javasolt ennek megfelelően az ÁSZF-ben rögzíteni azokat az eseteket, amelyek bekövetkezése esetére a kártérítési felelősség kizárásra vagy korlátozásra kerül, akár ellenszolgáltatás nélkül is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért vagy szerződésszegésért való felelősséget természetesen az új Ptk. szerint sem lehet érvényesen kizárni vagy korlátozni.

Szerződés megtámadásának kizárása

Az új Ptk. értelmében például nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedés kockázatát vállalta. Erre tekintettel az ÁSZF-ben érdemes lehet rögzíteni, hogy a másik fél a tévedés kockázatának vállalásával köti meg a szerződést, erre tekintettel a másik fél a szerződés ezen okból történő megtámadásának jogáról lemond.

A felek kizárhatják az ÁSZF-ben a szerződés megtámadásának jogát feltűnő értékaránytalanságra történő hivatkozással is.

Jogról való lemondás

Az új Ptk. hatályba lépésével a jogról való lemondásról kifejezett nyilatkozat szükséges, amelynek megfelelően javasolt felülvizsgálni az ÁSZF-et, hogy az tartalmaz-e ilyen rendelkezést, amennyiben igen, úgy azt külön is alá kell íratni a szerződéses partnerekkel. Érdemesnek látszik tehát akár úgy is kialakítani az ÁSZF struktúráját, hogy abban kiemelésre kerüljenek a jogról való lemondást tartalmazó részek, továbbá, hogy a szerződő fél azt külön is aláírja.

Lényeges feltételek kiemelése

Az új jogszabály alapján szerződéskötéskor akkor minősül az egyik fél által lényegesnek minősített feltétel lényegesnek, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy ezen kérdésben való megállapodás hiányában nem kíván szerződést kötni. Sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát az ÁSZF-et alkalmazó fél, ha úgy strukturálja az ÁSZF rendelkezéseit, hogy abból egyértelműen kitűnjön, hogy milyen feltételeket tekint olyan lényeges feltételnek, amely nélkül nem kötött volna megállapodást. Ebben az esetben egy esetleges későbbi perben nem kéne az ÁSZF becsatolásán kívül egyéb módon bizonyítania, hogy az egyes számára feltételek ilyen lényeges feltételeknek minősülnek.

A fent hivatkozott változások messze nem teljes körűek, azonban jól mutatják azt, hogy az új Ptk. hatálybalépésével megérett az ÁSZF-ek átdolgozásának, újragondolásának szükségessége, annak érdekében, hogy az ÁSZF-et alkalmazó fél érdekeit a dokumentum a lehető legszélesebb körben képviselni tudja.

További információk az új Ptk. beszerzőket érintő kérdéseiről

Az MLBKT workshopot szervez április 15-én az új Polgári Törvénykönyv néhány beszerzőket érintő rendelkezéséről. A workshopot követően lehetőséget A workshopot követően lehetőséget biztosítunk az MLBKT Beszerzési Tagozatának alakuló ülésén való részvételre.

Jelentkezés és további információ ?


KOVÁCS RÉTI SZEGHEŐ ÜGYVÉDI IRODA
1026 Budapest, Bimbó út 143.
+36 1 275 2785
www.krs.hu

Adjon visszajelzést!