Új kormányrendelet a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszerrel és a jogosulatlan úthasználattal kapcsolatosan

Új kormányrendelet a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszerrel és a jogosulatlan úthasználattal kapcsolatosan

233/2017. (VIII. 14.) Kormány rendelet

 

A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 5. §-sal egészül ki:

„5. § (1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés d) és i) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemben tartója a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén.

(2) A jármű üzemben tartójával szemben az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon járművel elkövetett, a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer keretében végzett ellenőrzés alapján az első szabályszegéstől számított nyolc órás időszakon belül megállapított szabályszegések miatt összesen egy alkalommal, a nyolc órás időszakon belül a legmagasabb bírságösszeggel sújtható szabályszegés miatt szabható ki.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott nyolc órás időszak az első észlelt szabályszegéstől számított nyolc óra elteltét követő első szabályszegés megállapításának időpontjában indul újra.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpontjában és b) pont ba)alpontjában meghatározott ellenőrzésre jogosult hatóság a jogsértés észlelését követően a járművet a Kkt. 20. § (1) bekezdésben meghatározott bármely okból helyszíni ellenőrzés alá vonja. Ezen helyszíni ellenőrzést követően elkövetett jogsértés esetén a közigazgatási bírság újra kiszabható.

(5) Járműszerelvény esetén az ahhoz tartozó járművekre vonatkozóan külön bírság nem szabható ki.

(6) Ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. Ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.”

2. § (1) Az R1. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 9. mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: ED törvény) 2. § 17. pontjában meghatározott útdíjjal kapcsolatos elektronikus rendszer (a továbbiakban: UD rendszer) észlelése által a 9. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat alapján meghatározott összegű közigazgatási bírságot köteles fizetni. Több időszakot érintő megállapítás (észlelés) esetén a magasabb bírságösszeget kell megfizetni.”

A teljes tartalom letölthető: https://logisztika.hu/wp-content/uploads/2017/08/Kormányrendelet.docx

Adjon visszajelzést!