Változások a Vámkódexben

Változások a Vámkódexben

Uniós végrehajtási rendelet módosítása

 

A gyakorlati végrehajtás során szükségessé vált az Uniós Vámkódex végrehajtásáról szóló (EU) 2015/2447 számú rendelet (VA) módosítása abból a célból, hogy jobban igazodjon mind a gazdálkodók, mind a vámhatóság igényeihez, valamint, hogy figyelembe vegye az uniós elektronikus rendszerek telepítésével kapcsolatos fejleményeket. A módosító rendelet (EU) 2020/893 számon 2020. június 30-án jelent meg az unió Hivatalos Lapjának L206 számában és 2020. július 20-tól hatályos.

 

A lényegesebb változások az alábbiak:

1. A 132. cikk c) pontját el kell hagyni:

Hibás áruk árának kiigazítása (A Vámkódex 70. cikkének (1) bekezdése)

Az áru ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árának az eladó által a vevő javára tett kiigazítása akkor vehető figyelembe a vámértéknek a Vámkódex 70. cikkének (1) bekezdése alapján történő megállapítása céljából, ha a következő feltételek teljesülnek:

c) a kiigazításra a vám-árunyilatkozat elfogadásának dátumát követő egyéves időtartamon belül kerül sor.

Az európai bíróság az egyik ítéletében érvénytelennek nyilvánította az 1 éves korlátozást.

 

2. Belépési Gyűjtő Árunyilatkozattal kapcsolatos változások (182–186. cikk, 188-189. cikk)

  • A belépési gyűjtő árunyilatkozathoz kapcsolódó elektronikus rendszer
  • A belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtása légi úton, vízi úton, vasúton és közúton
  • Tájékoztatási kötelezettség a belépési gyűjtő árunyilatkozat adatainak a fuvarozótól eltérő személy általi benyújtásakor
  • A belépési gyűjtő árunyilatkozat nyilvántartásba vétele
  • A belépési gyűjtő árunyilatkozatokkal kapcsolatos kockázatelemzés és ellenőrzések
  • A belépési gyűjtő árunyilatkozat módosítása és érvénytelenítése
  • Az Unió vámterületére belépő tengerjáró hajó vagy légi jármű átirányítása

A Bizottság új elektronikus rendszert (ICS2) hozott létre az adatok feldolgozásának és az információcserének a támogatására.

 

3. Az áruk uniós vámjogi státusának igazolása TIR- vagy ATA-igazolványon vagy 302. formanyomtatványon (207. cikk)

A 302. EU-formanyomtatvány használatának lehetősége az uniós vámjogi státusz igazolására.

 

4. Postai küldemények (220. cikk):

Új szöveg:

A postai küldeményben lévő árukra vonatkozó átmeneti szabályok

(A Vámkódex 158. cikkének (2) bekezdése, 172. és 194. cikke)

(1) Az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 138. cikkének alkalmazásában a szóban forgó felhatalmazáson alapuló rendelet 141. cikkének (3) bekezdésében említett árukra vonatkozó vám-árunyilatkozatot akkor kell elfogadottnak, az árukat pedig átengedettnek tekinteni, amikor az árukat kézbesítik a címzettnek.

(2) Ha az árukat nem lehetett kézbesíteni a címzettnek, a vám-árunyilatkozatot be nem nyújtottnak kell tekinteni.

A címzettnek nem kézbesített árukat megsemmisítésükig, újrakivitelükig vagy a róluk valamely egyéb, a Vámkódex 198. cikkével összhangban történő rendelkezésig átmeneti megőrzés alatt állóknak kell tekinteni.

Mivel a postai küldemények bejelentésére vonatkozó szabályok átmenetiek, ezért ezen küldemények elfogadására és átengedésére vonatkozó szabályok szintén átmenetiek.

 

5. Áruk szállítása 302. NATO- vagy 302. EU-formanyomtatvánnyal (285-287a. cikk)

Az áruszállítás kibővült a 302. EU-formanyomtatvány használatának lehetőségével.

 

6. A 221. cikk kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

Az áruk vámeljárás alá vonásában illetékes vámhivatal (A Vámkódex 159. cikke)

(4) A 2006/112/EK tanácsi irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában meghatározott, a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozástól eltérő héa-szabályozás alapján az 1186/2009/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (1) bekezdésével vagy 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozatalivám-mentességben részesülő szállítmányban lévő áruk szabad forgalomba bocsátására vonatkozó árunyilatkozat tekintetében illetékes vámhivatal az a vámhivatal, amely abban a tagállamban található, ahol az áruk indítása vagy fuvarozása befejeződik.

Online rendelt küldemények vámkezelésének helye kisértékű és magánszemélyes vámmentes küldemények esetén.

 

7. Eljárás különleges lezárása katonai tevékenységekkel összefüggésben szállítandó vagy felhasználandó áruk esetében (új 323a. cikk)

 

8. A 324. cikk (2) bekezdés a) pontja kiegészül az alábbi kivétellel:

Az (1) bekezdés* azonban alkalmazandó azokban az esetekben, amikor az IM/EX aktív feldolgozási eljárás alá vont nem uniós árukat előzetes uniós felügyeletnek kellene alávetni, ha azokat szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentették, azzal a feltétellel, hogy az IM/EX aktív feldolgozásra vonatkozó engedély jogosultja a vonatkozó felügyeleti intézkedésnek megfelelően rendelkezésre bocsátja az adatelemeket.

(*Az IM/EX aktív feldolgozási eljárás lezárása alkalmazásában újrakivitelnek kell tekinteni)

 

9. A 72-04. melléklet 19.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

19.3. A kezességi tanúsítvány vagy a biztosítéknyújtás alóli mentességről szóló tanúsítvány érvényességének időtartama nem haladhatja meg az öt évet.

Ezt az időtartamot azonban a biztosítéknyújtás helye szerinti vámhivatal egy alkalommal legfeljebb öt évvel meghosszabbíthatja.

Amennyiben a biztosítéknyújtás helye szerinti vámhivatal a tanúsítvány érvényességi ideje alatt tájékoztatást kap arról, hogy a tanúsítvány számos változás következtében nem kellően olvasható, és azt az indító vámhivatal elutasíthatja, a biztosítéknyújtás helye szerinti vámhivatal érvényteleníti a tanúsítványt, és adott esetben újat állít ki.

A kétéves érvényességi idejű tanúsítványok érvényben maradnak. Azok érvényességének időtartamát a biztosítéknyújtás helye szerinti vámhivatal egy alkalommal legfeljebb öt évvel meghosszabbíthatja.

Az alakiságok és költségek csökkentése érdekében a TC31, TC33 okmányok érvényességének meghosszabbítása a korábbi 2 évről 5 évre.

 

10. Különleges bélyegző mintája (72-04. melléklet)

Leírásra került az eddigi gyakorlat, mely szerint az engedélyes kibocsátó (T2L egyszerűsített eljárás) is ezt a bélyegzőt használja.

(jandjcenter)

Adjon visszajelzést!