Tanácsadói Tagozat

[REMIX] [php] include(TEMPLATEPATH.”/includes/breadcrumb.php”);[/php]

[php] the_title(); [/php]

A szerteágazó elemekkel rendelkező logisztikai rendszerek tervezésnél, bevezetésénél és hatékony működtetésénél jelentős ? bár néha vitatott ? szerepet játszanak azok a szakemberek, akik széleskörű egyéni és szervezeti tapasztalataikra támaszkodva tanácsadóként működnek közre megbízóik céljainak megvalósításában.

Az MLBKT adta tagozati szervezet keretei között ? mérlegelve érdekeink azonosságát és különbözőségeit ? úgy gondoltuk, hogy időszerű az elsődlegesen a logisztikai szakterületen tevékenykedő tanácsadók tagozatának létrehozása.

Előzményként említhetjük az MLBKT XIV. kongresszusán tartott tanácsadói szekcióban megvitatott kérdéseket, továbbá az ezt követő alakuló ülést, amelyek összefoglalóan mutatták a tanácsadói szakma általános problémáit, az elfogadottság kritériumait, a külön-külön felhalmozott tudás- és tapasztalat megosztásának nehézségeit.

Kapcsolat

A tagozat vezetője:

Dr. Bóna Krisztián

vezető tanácsadó, Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

A tagozathoz való csatlakozás előfeltétele érvényes MLBKT tagság!

További információ kérhető az MLBKT Titkárságán a +36 1 267-8740-es telefonszámon.

A Tagozat szeretettel várja az érdeklődők jelentkezését!

Belépés módja

Céljaink

 • növelni a tanácsadói tevékenység elismertségét;
 • amennyire a különböző tevékenységi körök ezt lehetővé teszik, módszertanilag egységesíteni a tanácsadói munka különböző munkafázisait;
 • esettanulmányokkal és esetleírásokkal gazdagítani tapasztalatainkat, üzleti érdekeinket, nem sértve és tiszteletben tartva a megbízók által a tanácsadókra bízott információkat;
 • kialakítani a tanácsadói tevékenység etikai magatartási tényezőit, figyelembe véve az MLBKT etikai szabályzatát;
 • ajánlásokat kidolgozni a tanácsadói tevékenység díjtételeire, figyelembe véve az egyes feladatokat és a tanácsadók szakmai gyakorlatát;
 • növelni szakmai felkészültségünket az MLBKT hazai és nemzetközi kapcsolatain keresztül;
 • figyelemmel kísérni a tanácsadói piac változásait és növelni azokat a ?másodlagos? kompetenciákat, amelyek szolgáltatásaink értékesítéséhez szükségesek;
 • bevezetni a tanácsadói gyakorlatba a ?szerzői jog? fogalmát, különös tekintettel a mérnöki, gazdasági, rendszerszervezési szempontból kiváló eredményt elért projektek esetében.

Végső célunk, hogy az MLBKT-n belül, a tagozat révén egy ütőképes, együttműködő tanácsadói gárda alakuljon ki.

Elkészült az MLBKT Tanácsadói Tagozatának etikai kódexe


Az MLBKT Tanácsadói Tagozat (MLBKT TT) tagjai a tagozat alapításakor közös elhatározás alapján megfogalmazott céljaiknak megfelelően, ? figyelembe véve a tanácsadói tevékenység sajátosságait ? elfogadják a logisztikai szakmai területeken végzett tanácsadói feladatok vállalására és végzésére vonatkozó Etikai kódexet.

Az Etikai Kódex tekintetében tanácsadónak minősülnek azok a természetes személyek és/vagy cégek, akik, illetve amelyek tagjai az MLBKT-nak, szolgáltatásuk elsősorban szellemi termékek előállítása, függetlenül ennek megjelenési formájától.

Az etikai elvek elfogadásának eredményeként az MLBKT TT tagjai az egyes logisztikai tanácsadói megbízások végrehajtása során az alábbi etikai elvek megtartása mellett kötelezik el magukat:

1. Alapelvek


Az MLBKT TT tagjai

 • magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el az MLBKT általános Etikai Kódexében foglalt ajánlásokat és etikai normákat;
 • az egyes feladatok végrehajtásába bevont alvállalkozókkal ismertetik az MLBKT TT Etikai Kódexének ajánlásait, és törekednek arra, hogy azt az alvállalkozóik elfogadják, és alkalmazzák;
 • az egyes megbízások eredményeként létrejött megoldásoknál és ezek dokumentumaiban a szerzői jogok figyelembevételével járnak el, különösen belső munkatársaik, illetve a feladatokba bevont külső munkatársak esetében, és a Megbízókkal kötött szerződéseikben ezt igyekeznek érvényesíteni;
 • díjazásuk tekintetében az etikus piaci magatartás, illetve saját üzletpolitikájuk és lehetőségeik figyelembevételével járnak el;
 • vállalják, hogy alvállalkozóik tekintetében azok díjtételeit igyekeznek úgy kezelni, mintha azok saját díjtételeik lennének és ezeket ennek megfelelően érvényesítik;
 • a kifizetések tekintetében alvállalkozóikat folyamatosan és pontosan tájékoztatják, az adódó nehézségek esetében figyelembe veszik alvállalkozóik érdekeit.

2. Megbízók érdekvédelme


Az MLBKT TT tagjai

 • a Megbízóknál tudomásukra jutott adatokat és információkat megőrzik, még akkor is, ha erre szerződésükben közvetlen kötelezettség nem szerepel;
 • a Megbízóknál igyekeznek elérni, hogy engedélyt kaphassanak arra, hogy a szakmailag jelentősebb megoldásokat a szakmai közvéleménnyel megismertethessék;
 • ha a szerződés egyébként másként nem rendelkezik, különösen körültekintően járnak el abban az esetben, amikor egy adott feladat elvégzésében olyan belső munkatárs, vagy alvállalkozó vesz részt, aki bármely módon közvetlenül, vagy közvetett módon érintett a Megbízó valamely versenytársánál;
 • feladataik elvégzése során, a harmadik féllel tartott szakmai egyeztetéseken különös körültekintéssel járnak el a Megbízó szakmai és üzleti érdekeire vonatkozóan.

3. Vállalt feladatok elvégzése


A feladatok elvégzése során az MLBKT TT tagjai mértékadónak tekintik az alábbi feladatsorrendet, és ezt a megbízások során igyekeznek érvényesíteni:

 • az általuk vállalt feladatokra történő Ajánlat kiadása előtt felajánlják, hogy a feladat tényleges kidolgozása előtt feladatfelmérést, illetve feladat-specifikálást végeznek,
 • csak olyan felkérésre, illetve feladatra adnak jogköteles Ajánlatot, amelynek elvégzését a felmérés alapján szakmai felelősséggel végzett mérlegelés eredményeként teljesíthetőnek és vállalhatónak ítélnek,
 • a vállalt feladatok végzése során gondoskodnak a munkavégzés nyomon követhetőségéről és dokumentálásáról.

4. Megbízó iránti elkötelezettség, bizalmi elv


Az MLBKT TT tagjai

 • a szerződéskötés előtt a megfelelő és elvárható mértékben tájékoztatják a Megbízót azokról a körülményekről, amelyek befolyásolhatják a szerződéskötés létrejöttét, vagy tartalmát;
 • a Megbízóval történő szerződéskötés után minden, a megállapodásra hatással bíró változásról tájékoztatást adnak a Megbízó számára;
 • minden olyan innovációs lehetőségről, eljárásról tájékoztatják a Megbízót, amely számára üzleti szempontból előnyös lehet;
 • minden olyan külső/belső információról, körülményről tájékoztatják a Megbízót, amely a Megbízó számára hátrányos lehet.

5. Minőség és szakmai garancia


Az MLBKT TT tagjai

 • a vállalt feladat méretétől és jellegétől függően, ha szükséges, olyan alvállalkozók bevonására törekszenek, akiknek a munka végzéséről alkotott elképzelései egybeesnek az Etikai Kódex ajánlásaihoz,
 • a vállalt feladat végzése során a feladat által megkívánt, és általuk ismert legmegfelelőbb módszereket és eljárásokat alkalmazzák,
 • folyamatos konfliktus-megelőző együttműködésre törekednek,
 • a Megbízó esetleges reklamációja esetén mindent elkövetnek a reklamáció okainak feltárására és mielőbbi megszüntetésére,
 • az adott feladatot meghaladó mértékben figyelembe veszik a környezettudatos magatartást és megoldásokat.

6. Innováció és együttműködés


Az MLBKT TT tagjai

 • a versenytársakkal való kapcsolatban etikus magatartásra törekednek, az üzleti élet írott és íratlan szabályait követve,
 • a társ- és egyéb szakcégekkel történő kooperáció során a vállalt feladataik végzését a fenti etikai alapelvek szerint folytatják,
 • erőfeszítéseket tesznek az általuk elért innovatív megoldásoknak, illetve eredményeknek, ezek általánosítható tapasztalatainak megismertetésére a megfelelő szakmai fórumokon,
 • folyamatosan bővítik azokat a lehetőségeiket, amelyek révén elősegíthetik a fiatalabb szakemberek szakmai támogatását és képzését.

[/REMIX]