Logisztikai és beszerzési tréningek

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (a továbbiakban MLBKT) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Az MLBKT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és tőle telhetően megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az MLBKT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, és vállalja, hogy az esetleges változásokról időben értesíti partnereit.

Adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabállyal, a 2011. évi CXII. törvénnyel, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény).

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.
Telefon: 267 8740, 20 971 0239
E-mail: logisztika@logisztika.hu
Adószám: 18009413-2-42

Az MLBKT honlapjainak címe:
– logisztika.hu
– mlbkt.hu
– logisztikanapja.hu
– scmtrening.hu
– masoddiploma.logisztika.hu
– kongresszus.logisztika.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos irányelvek folyamatosan elérhetők a http://logisztika.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, a logisztika@logisztika.hu címre írt levélben kérhet további tájékoztatást.

3. Az adatkezelés célja

Az MLBKT tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Ennek jogalapja a hivatkozott 2011. évi CII. törvény (Info tv.) 5§ (1) pontja.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Az MLBKT a fent jelzett honlapokon keresztül személyes adatokat a következő akciókkal kapcsolatban és a célokkal használja.

3.1. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MLBKT titkárságának ügyfélkapcsolati munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított 2 év.
Az adatokat megismerhetik: az MLBKT titkárságának munkatársai.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton a 1061, Budapest, Király utca 12. címen,
– e-mail útján a logisztika@logisztika.hu címen.

3.2. Hírlevél

Az adatkezelés célja: az érdeklődő feliratkozik hírlevelekre, tájékoztató anyagokra, melyekben rendszeres tájékoztatást kap szakmai hírekről, az MLBKT eseményeiről, tevékenységéről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, dátum és időpont, feliratkozási oldal linkje, érdeklődési kör.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MLBKT titkárságának marketing és kommunikációs vezetője és munkatársa.
Az adatkezelés időtartama: az érdeklődő leiratkozásáig.
Az adatokat megismerhetik: az MLBKT titkárságának munkatársai.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva
– postai úton a 1061, Budapest, Király utca 12. címen,
– e-mail útján a logisztika@logisztika.hu címen.

3.3. MLBKT rendezvényre jelentkezés

Az adatkezelés célja: jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, kapcsolattartás, beléptetés, számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.
A jelentkezés során, speciális esetekben hozzájárulását kérjük adatai feltüntetéséhez vagy kép-és hangfelvétel készítéséhez. Ezek célja szolgáltatás teljesebbé tételé vagy későbbi marketingkommunikációs célú felhasználás.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, beosztás, cég adószáma, tagsági forma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont. Alkalmanként – amennyiben a beléptetéshez szükséges – rendszám, személyi igazolvány szám, hallgatói jogviszony igazolás.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MLBKT szervezési és eseményekért felelős munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított 2 év.
Az adatokat megismerhetik: az MLBKT titkárságának munkatársai.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton a 1061, Budapest, Király utca 12. címen,
– e-mail útján az logisztika@logisztika.hu címen.

3.4. MLBKT képzésre jelentkezés

Az adatkezelés célja: jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, kapcsolattartás, felnőttképzési szerződés kötése, számlázás.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező.
A kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési ideje, postacím, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség – költségátvállalás esetén a költségvállaló cégneve, adószáma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MLBKT oktatási vezetője és oktatásszervező munkatársa.
Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított 5 év.
Az adatokat megismerhetik: az MLBKT oktatási vezetője és oktatásszervező munkatársai.

3.4. Álláskereső adatbázisba jelentkezés

Az adatkezelés célja: az álláskeresők adatbázisának kialakítása, hogy egyrészt tájékoztatás kapjanak az ő szakterületükön aktuális állásajánlatukról, illetve rájuk illő állásajánlatokra, előzetes írásbeli hozzájárulás után, közvetlenül kiajánlhassuk őket a munkáltató számára.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám (kötelező), születési idő, végzettség, nyelvismeret, jogosítvány, munkatapasztalat, keresett pozíció jellemzői (önkéntes)
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az MLBKT titkárságának munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az álláskereső leiratkozásáig (3 havonta e-mailben érdeklődünk, hogy aktuális-e még az álláskeresése és kíván-e az adatbázisban szerepelni)
Az adatokat megismerhetik: az MLBKT titkárságának munkatársai, illetve előzetes írásbeli hozzájárulás és egyedi egyeztetés esetén az állást kiíró cég.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton a 1061, Budapest, Király utca 12. címen,
– e-mail útján az logisztika@logisztika.hu címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114882/2017.

3.5. Ügyféllevelezés

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a logisztika@logisztika.hu címen vagy személyesen (MLBKT Titkárság, 1061 Budapest, Király utca 12.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Az MLBKT a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított 5 év elteltével törli.

3.6.Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az MLBKT a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az MLBKT számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén (1061 Budapest, Király utca 12.) találhatók meg. Az MLBKT honlapjait kiszolgáló szervereket a
WP Hungary Ltd.
United Kingdom
Merseyside
Birkenhead
Unit 42 Price Street Business Centre, Price Street
CH41 4JQ
Email: support@wphungary.com
Cégjegyzékszám: 10082087
üzemelteti „cloud” környezetben.

Az MLBKT CRM adatait tartalmazó szervert a
MiniCRM Zrt.
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Cégjegyzékszám: 01-10-047449
megbízásából a
T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013.
üzemelteti az ÁSZF-jében (http://www.minicrm.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) rögzítettek szerint.

Az MLBKT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott saját informatikai illetve alvállalkozói eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az MLBKT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az MLBKT a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az MLBKT az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az MLBKT és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

5.1 Az érintett kérelmére az MLBKT mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

5.2 Az MLBKT a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

5.3 Az érintett írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az MLBKT a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

5.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy a lakóhely szerinti törvényszéknél lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu